VítejtePoskytujeme služby  v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, z národních zdrojů,  grantových, dotačních a nadačních titulů. Zajišťujeme činnosti od zpracování podnikatelského záměru, výběr vhodného dotačního titulu, sepsání žádosti a následnou administraci projektu. Svou činností se především orientujeme na finanční a provozní řízení projektů. Hledáme taková řešení, která vyhovují dotčeným stranám.